TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
1.
Technické podmínky TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, schválené Ministerstvem dopravy ČR č.j. 19141/00-120 s účinností od 1. května 2000, stanovují zásady návrhu dopravního zklidňování jako způsobu odstranění obecné nadřazenosti automobilové dopravy ve využívání stávající sítě a při realizaci nových MK, vytvoření lepších podmínek pro chodce a cyklisty, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení životního prostředí.
2.
Principy zklidňování dopravy na místních komunikacích se postupně stávají součástí řady projektových norem a předpisů pro stavbu a rekonstrukce pozemních komunikací, přičemž se co nejvíce uplatňuje snaha o vzájemné sladění funkce příslušné komunikace s charakterem prostoru, kterým tato komunikace prochází.
      Na tyto principy zklidňování dopravy se v obecné rovině odvolává i platná ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací" F TP 132 obsahují zásady a postupy pro jejich praktické naplnění.
      TP jsou zastřešujícím předpisem pro širší uplatnění zklidňování dopravy na MK, který nejenom vymezuje oblast vhodnosti jeho uplatnění, ale obsahuje i způsoby stanovení jeho cílů a nezbytné kroky k jejich naplnění. TP platí pro návrh dopravního zklidňování na MK II. a III. tříd ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, a to pro přestavby a novostavby. Těchto TP je možno v přiměřeném rozsahu využít i pro účelové komunikace.
      TP obsahují informace o :
 • zásadách dopravního zklidňování,
 • postupu návrhu dopravního zklidňování,
 • uspořádání prostoru MK,
 • prvcích dopravního zklidňování,
 • hodnocení dopravního zklidňování na MK.
 •       Vzhledem k tomu, že v TP je řešena převážně nová tématika, obsahující celou řadu nových pojmů, jsou TP doplněny o Komentář, jehož cílem je poskytnout uživatelům nejenom podrobnější vysvětlení problematiky dopravního zklidňování na MK, ale i rozšíření pohledu na možnosti jejího řešení v konkrétních podmínkách.
        TP obsahují také celou řadu návrhů změn současného znění ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací", které by měly být v dohledné době do této ČSN zapracovány.
  3.
  TP obsahují souhrn zásad a postupů (včetně jejich hodnocení) dopravního zklidňování a z toho důvodu mají sloužit nejenom projektantům, ale i úřadům měst a obcí, silničním správním úřadům, investorům a správcům MK.
  4. Cena TP 132 je 440,- Kč. TP je možné objednat písemně, faxem, e-mailem a nebo telefonicky na uvedených adresách :


  Ing. Ludvík Vébr, CSc. ROADCONSULT
  ČVUT v Praze - Fakulta stavební Trávníčkova 11/1767,
  Katedra silničních staveb 155 00 Praha 5
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel. : 235 522 380 , 602 653 143
  Tel. : 224 354 419-21 e-mail : vebr@roadconsult.cz
  Fax : 224 311 085 www.roadconsult.cz
  e-mail : vebr@fsv.cvut.cz