TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací (Upravené znění z 09/2006)
1.
Technické podmínky TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004, ruší a v celém rozsahu nahrazují technické podmínky :
 • TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací z 1.12.1995,
 • TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací z 1.12.1995,
 • TP 122 Grafická metoda navrhování netuhých vozovek pozemních komunikací z 4.6.1999.
 • 2.
  Technické podmínky TP 170 umožňují návrh konstrukcí vozovek pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch a nemotoristických komunikací v extravilánu i intravilánu. TP 170 jsou formálně rozděleny do tří hlavních částí, a to :
 • Všeobecné části, ve které jsou definovány principy navrhování vozovek, požadované podklady pro navrhování, konstrukční požadavky, zásady pro porovnání navržených vozovek a kontrolu prací,
 • Katalogu vozovek, který umožňuje návrh vozovky z běžných konstrukčních vrstev,
 • Návrhové metody, která podrobně rozvádí stanovení charakteristik dopravního zatížení, podloží a vrstev vozovky a stanovuje postup pro návrh a posouzení vozovky,
 • 3.
  Katalog vozovek, uvedený v TP 170, má ve srovnání s dosud platným katalogem TP 78 tato pozitiva :
 • rozšíření katalogových listů tuhých a netuhých vozovek o konstrukce pro nově zavedenou třídu dopravního zatížení "Super" ("S"),
 • zavedení technických požadavků umožňujících využití recyklovaných materiálů, získaných buďto odfrézováním nebo vybouráním a následným předrcením starých porušených vrstev z asfaltových směsí,
 • rozdělení podloží vozovek z hlediska jejich mechanicko-fyzikálních vlastností do tří jednoznačně definovaných typů (včetně požadavků na jeho přejímku) a zpracování variantního řešení katalogových konstrukcí vozovek pro 3 (u konstrukcí pro návrhovou úroveň porušení D0), resp. 2 (pro NÚP D1 a D2) typy podloží vozovek. Toto řešení umožňuje optimální využití konkrétních návrhových podmínek, daných zejména kvalitou podloží. Této kvality se (zejména pro typy podloží P I a P II) dosahuje buďto výměnou podložní zeminy, příp. jejím mechanickým zlepšením a nebo (v poslední době nejčastěji) zlepšením zeminy vápnem,
 • zavedení systému stanovování kontrolních hodnot modulů přetvárnosti Edef,2 , požadovaných na jednotlivých nestmelených konstrukčních vrstvách vozovky, v závislosti na materiálu a tloušťce vrstvy a modulu přetvárnosti pod ní ležící vrstvy.
 •       Katalog v TP 170 obsahuje tyto konstrukční typy vozovek :
 • tuhé vozovky pro návrhovou úroveň porušení D0 a D1,
 • asfaltové vozovky pro návrhovou úroveň porušení D0 a D1,
 • dlážděné vozovky pro návrhovou úroveň porušení D1,
 • dlážděné, asfaltové a cementobetonové vozovky pro návrhovou úroveň porušení D2,
 • asfaltové a prašné vozovky pro návrhovou úroveň porušení D2.
 •       Příklad vybraných katalogových listů je uveden na obrázku.

  4.
  TP jsou určeny k využití zejména projektantům a zhotovitelským organizacím ale i příslušným silničním správním úřadům (speciálním stavebním úřadům), investorům a správcům PK při odsouhlasení a převzetí prací.
  5.
  Cena TP 170 je 490,- Kč. TP je možné objednat písemně, faxem, e-mailem a nebo telefonicky na uvedených adresách :


  Ing. Ludvík Vébr, CSc. ROADCONSULT
  ČVUT v Praze - Fakulta stavební Trávníčkova 11/1767,
  Katedra silničních staveb 155 00 Praha 5
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel. : 235 522 380 , 602 653 143
  Tel. : 224 354 419-21 e-mail : vebr@roadconsult.cz
  Fax : 224 311 085 www.roadconsult.cz
  e-mail : vebr@fsv.cvut.cz