Firma: Nievelt Labor Praha, spol. s r.o.
Adresa: Houdova 18
158 00 Praha 5
Telefon: 267193402