TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 1 2006 Roadconsult
TP 15 Etapová výstavba vozovek 1984 IMOS
TP 18 Ambulantní výroba kationaktivních asfaltových emulzí 1984 IMOS
TP 31 Katalog energetické náročnosti silničních stavebních materiálů 1987 IMOS
TP 37 Provádění prefa a monolitických čel silničních propustků 1990 IMOS
TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 1990 IMOS
TP 42 Opravy ocel. nosných konstrukcí silničních mostů - metody a technologie ke zvýšení za. . . 1990 IMOS
TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními materiály 1990 IMOS
TP 51 Odvodnění silnic vsakovací drenáží 1991 IMOS
TP 52 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Oprava podélných spar a trhlin remixerem. . . 1991 IMOS
TP 53 Protierozní opatření na svazích PK R-2005 IMOS
TP 54 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky mostů PK 1992 IMOS
TP 55 Snížení spotřeby energií a omezení emisí obaloven živičných směsi 1993 IMOS
TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na PK - únikové zóny 1993 Dopravoprojekt
TP 58 Směrový sloupek (1993)+ revize Směrové sloupky a odrazky - Zásady použití R-2005 Silniční vývoj
TP 61 Recyklace na místě za tepla u vysprávek - Vysprávky povrchů s malým recyklerem 1994 IMOS
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem R-2005 STRADIS
TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích (Prostorové uspořádání; Konstrukční díly) 1994 Dopravoprojekt
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK 2002 CDV
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 1996 CDV
TP 67 Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy 1995 IMOS
TP 68 Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek 1995 IMOS
TP 70 Systém hodnocení hmot pro vodorovné dopravní značení R-2005 Silniční vývoj
TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK R-2005 IMOS
TP73,74 Zesilování betonových mostů externí lepenou výztuží a/nebo spřaženou žlb. deskou 1995 IMOS
TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů PK R-2005 Dopravoprojekt
TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby pozemních komunikací 2001 STRADIS
TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací zrušeny-viz TP 170 VUT
TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací zrušeny-viz TP 170 Roadconsult
TP 79 Navrhování spřažených ocelobetonových nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 1995 PONTEX
TP 80 Elastický mostní závěr 1995 IMOS
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu R-2005 CDV
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (1996)+ Dodatek 1 R-2005 ŘSD ČR
TP 83 Odvodnění PK R-2005 Pragoprojekt
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí PK 1996 SVÚOM
TP 85 Zpomalovací prahy 1996 Roadconsult
TP 86 Mostní závěry (1997)+ Dodatek 1 2005 PROMO
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek R-2005 VUT
TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích 1997 IMOS
TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 1997 IMOS
TP 90 Používání provizorních mostů z MS v civilním sektoru 1997 PONTEX
TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem 1997 STRADIS
TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem 1998 STRADIS
TP 93 Návrh a provádění staveb PK s využitím popílků a popelů 2003 SG-Geotechnika
TP 94 Zlepšení zemin R-2004 AGE
TP 95 Vrstevnaté násypy 1997 STRADIS
TP 96 Vysprávky vozovek tryskovou metodou 1997 IMOS
TP 97 Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací 2001 SG-Geotechnika
TP 98 Technologické vybavení tunelů PK 1997 ELTODO
TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace (1998)+ Dodatek 1 2004 Silniční vývoj
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK R-2005 CDV
TP 101 Výpočet svodidel 1998 Dopravoprojekt
TP 102 Asfaltové emulze 1998 IMOS
TP 103 Navrhování obytných zón 1998 KOURA Publishing
TP 104 Protihlukové clony podél PK 1998 ŘSD ČR
TP 105 Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfalt. emulze bez obsahu... 1998 IMOS
TP 106 Lanová svodidla na PK 1998 Dopravoprojekt
TP 107 Odvodnění mostů PK R-2005 PONTEX
TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách R-2005 CDV
TP 109 Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací - Změna č. 1 2000 Roadconsult
TP 110 Používání provizorních mostů systému Mabey Univerzal 1998 PONTEX
TP 111 Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek 1998 IMOS
TP 112 Studené pěnoasfaltové vrstvy R-2005 IMOS
TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK R-2006 ÚDI
TP 114 Svodidla na PK (zatížení, stanovení úrovně zdržení, navrhování "jiných" svodidel) R-2005 Dopravoprojekt
TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 1999 Nievelt Labor
TP 116 Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních pozemků 2002 IMOS
TP 117 Zásady pro informačně orientační značení na PK R-2005 CDV
TP 118 Systém hodnocení reflexních svislých dopravních značek 1999 Silniční vývoj
TP 119 Odrazová zrcadla R-2005 Silniční vývoj
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů PK 2000 PROMO
TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce PK R-2005 PONTEX
TP 122 Grafická metoda navrhování netuhých vozovek PK zrušeny-viz TP 170 APT servis
TP 123 Zajišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí 1999 CityPlan
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a . . . 1999 JEKU
TP 125 Vodicí zařízení -Vodicí retroreflexní prvky - Označování svodidel, stromořadí a překážek. . R-2005 Silniční vývoj
TP 126 Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK R-2005 IMOS
TP 127 Přezkoušení dávkování sypačů chemických materiálů s automatikou dávkování 1999 Silniční vývoj
TP 128 Ocelové svodidlo NH 4 (Prostorové uspořádání, Konstrukční díly) 1999 Dopravoprojekt
TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel R-2005 Dopravoprojekt
TP 130 Odrazky proti zvěři - Optické zařízení bránící zvěři ke vstupu na komunikaci 2000 Silniční vývoj
TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 2000 CityPlan
TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 2000 Roadconsult
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK R-2005 CDV
TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu obalovaného za studena asfalt. emulzí . . . R-2005 IMOS
TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích R-2005 V-Projekt
TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu 2000 SVÚOM
TP 137 Vyloučení alkalické reakce kameniva do betonu na stavbách PK R-2005 ŘSD ČR
TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací 2001 VUT
TP 139 Betonové svodidlo 2000 Dopravoprojekt
TP 140 Dřevoocelové svodidlo 2000 Dopravoprojekt
TP 141 Zásady pro systémy proměnného doprav. značení a zařízení pro proměnné informace na PK 2000 CityPlan
TP 142 Parkovací zařízení 2000 Silniční vývoj
TP 143 Systém hodnocení přechodných svislích dopravních značek R-2004 Silniční vývoj
TP 144 Doporučení pro navrhování nových a posuzování stávajících betonových mostů PK 2001 ČVUT
TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 2001 CDV
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK 2001 Roadconsult
TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky 2001 VUT
TP 148 Hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik 2001 VUT
TP 149 Zatížitelnost mostů PK v návaznosti na EN 2001 ČVUT
TP 150 Souvislá údržba a opravy vozovek PK obsahujících dehtová pojiva 2001 IMOS
TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti 2002 SSŽ
TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích 2001 VPÚ-DECO
TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště 2002 Silniční vývoj
TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů PK 2002 ELTODO
TP 155 Betonové mosty a konstrukce staveb PK 2005 PROMO
TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru 2002 ASPK
TP 157 Mostní objekty PK s použitím ocelových trub z vlnitého plechu 2004 Pragoprojekt
TP 160 Mostní elastomerová ložiska 2004 Pragoprojekt
TP 162 Recyklace konstr. vrstev netuhých vozovek za studena s použitím asfalt. pojiv a cementu R-2005 IMOS
TP 163 Podmínky pro použití a kontrolu zařízení na měření průhybů vozovek PK 2004 ASPK
TP 164 Izolační systémy mostů PK (polyuretany) 2005 ŘSD ČR
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace 2004 Silniční vývoj
TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso 2004 SOK Třebestovice
TP 167 Ocelové svodidlo NH 4 2004 Mittal Steel
TP 168 Ocelové svodidlo Voest-Alpine 2004 SVITCO
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na PK 2005 CDV
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (Upravené znění z 09/2006) 2006 Roadconsult
TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK 2004 CDV
TP 172 Dopravní informační centra - požadavky na zpracování dat 2005 SDT
TP 173 Mostní hrncová ložiska (zásady pro použití) 2005 Pragoprojekt
TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků 2004 Silniční vývoj
TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů PK 2005 SVÚOM